Kentsel Dönüşüm ile Afet ve Risk Politikaları

Kentte meydana gelebilecek doğal afetler; var olan yapılaşma, ulaşım sistemi, alt yapılar vb. alanlarda olası kayıp ve zararlar oluşturacağı gibi; kent içi erişilebilirlik, yapıların yıpranması, plansız şehirleşme, kaçak yapılaşma ve çeşitli afet risklerine neden olabilmektedir. Yapılacak çalışmanın sonucunda;  risk yönetimi; tehlike ve risklerin belirlenmesi ile analizi, risklerin önlenmesi veya azaltılabilmesi için imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika, strateji ve eylem planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi, her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, önleme ve risk azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçleri ile “sistemsel zarar görebilirliği’’ en aza indirerek hastane, itfaiye vb. kritik tesislerin afet anında erişilebilirliklerini ve hizmet verebilme durumları ile ilgili yeni stratejiler geliştirmektir.

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6